Startpagina

Verlofregeling onderwijs

de ouders bezwaar hebben tegen de richting van het onderwijs of omdat het kind onderwijs buiten Nederland volgt (Leerplichtwet, artikel 5 tot en met 10) • Vrijstelling van schoolbezoek ofwel de verlofregeling Daarvoor is deze notitie (Leerplichtwet onderwijs: Eigen onderwerp: De verlofregeling is in verkorte versie opgenomen in de schoolgids en is volledig opgenomen op de website van de school. Daarnaast.

Video:

Overzicht van alle verloven en afwezigheden voor personeel in het onderwijs. Overzicht van alle verloven en afwezigheden voor personeel in het onderwijs Onderwijs Algemeen Eigenheid scholen Leerlingenzorg Speciaal basisonderwijs International education Passend onderwijs Expertisedienst Kwaliteitszorg SALTO Gezond in Beweging! Medewerker De faculteit heeft als doel naast taal, ook culturen en geschiedenis te exploreren en aan de gemeenschap te verspreiden. Minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zei bij de opening dat onze meertaligheid cultureel is en nooit verloren mag gaan Modern onderwijs met behulp van tablets en Chromebooks. Praktische info Schooltijden Schoolvakanties Schoolgids Overblijven Verzuim- en verlofregeling Aanmelden.

Regeling verlof basisonderwij

Vakantiedagen, scholingsbudget en reiskostenvergoeding. Het zijn voorbeelden van arbeidsvoorwaarden in het onderwijs. Deze afspraken zijn vastgelegd in cao's. De AOb onderhandelt over deze arbeidsvoorwaarden met de werkgevers. Ga je aan de slag op een school dan krijg je te maken met een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) Wij maken op deze website gebruik van cookies. Deze website maakt gebruik van cookies. Wanneer u verder op Ik ga akkoord klikt geeft u toestemming voor het gebruik van cookies

Verloven en afwezigheden - onderwijs

Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 6de mei 2016 tot vaststelling van regels inzake de bezoldiging van onderwijspersoneel (Bezoldigingslandsbesluit onderwijs) AB 2016, no. 19 Regeling van de Minister van Algemene Zaken van 13 mei 2016 tot wijziging van het Sanctielandsbeslui Resultaten van ons onderwijs. Sitemap. 2. Organisatie van het onderwijs‎ > Verlofregeling. Verzoeken tot verlof dienen altijd schriftelijk te worden ingediend. Gymnasium Novum is committed to protecting your privacy and developing technology that gives you the most powerful and safe online experience Het doel van ons onderwijs is er op gericht adaptief onderwijs, afgestemd op de individuele leerling, te geven waardoor er veel aandacht is voor de specifieke behoefte van de leerlingen. We houden rekening met de kennis en ervaringen van de leerlingen om van daaruit de leerling te prikkelen om zich verder te ontwikkelen. Zo is er ook aandacht voo De vakantieregeling in het onderwijs, voor verschillende groepen van personeelsleden

Video: Salto Eindhoven - International educatio

Cao primair onderwijs. Voor werknemers in de functies van directie, onderwijsgevend personeel, of onderwijsondersteunend personeel met lesgebonden en/of behandeltaken geldt dat zij vakantie hebben gedurende de schoolvakanties met behoud van loon De Van Koetsveldschool is de enige openbare school voor speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen Verlofregeling. Verzekering. Ziekmelding en Leerplicht In uw cao of arbeidsovereenkomst kunnen afspraken staan die de wettelijke verlofregeling aanvullen of daarvan afwijken. Bijzonder verlof In uw cao of arbeidsovereenkomst staat voor welke situaties u bijzonder verlof kunt opnemen en hoe lang. En of uw salaris doorloopt tijdens het verlof

Onderwijs Koersplan Informatiefolders groepen Plusbeleid Schoolplan Schoolvakanties Jaarkalender Verlofregeling Onderwijs Een kwart van de leerkrachten in Vlaanderen maakte vorig schooljaar gebruik van een vorm van verlof zoals loopbaanonderbreking. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Vlaams minister van. Verlofuren OOP In de CAO VO zijn afspraken gemaakt over de verlofuren van het OOP. Hieronder staat beschreven hoe die afspraken ingevuld zijn binnen de OSZG P = persoonsgebonden. O = opdrachtgebonden. De aanvraagformulieren bij het verlof voor verminderde prestaties blijven ter beschikking in de school, de instelling of het centrum en moeten dus niet naar het Agentschap voor Onderwijsdiensten en/of het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen worden gezonden

Besluit van de Vlaamse regering houdende maatregelen betreffende het prestatiestelsel, het jaarlijks vakantieverlof, sommige administratieve standen en de bezoldigingsregeling van het ondersteunend personeel tewerkgesteld in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs - Een gunstige uurregeling en interessante verlofregeling: 26 dagen verlof + 12 recuperatiedagen (40 urenweek i.p.v. 38 urenweek). en met aandacht voor onderwijs.

Een gunstige uurregeling en interessante verlofregeling: 26 dagen verlof + 12 recuperatiedagen (40 urenweek i.p.v. 38 urenweek). en met aandacht voor onderwijs. New in the Netherlands (for persons entitled to asylum or forming a family and immigrants seeking family reunification Verlofregeling onderwijs. (verzuimformulier onderwijs) indienen bij de teamleider. Deze beoordeelt tot maximaal 10 schooldagen, en waar nodig in overleg met de. Er zijn diverse soorten verlofregelingen. Sommige daarvan zijn wettelijk geregeld in de Wet Arbeid en Zorg terwijl andere in de cao zijn vastgelegd.Mochten verloven die normaal gesproken onder de WAZO vallen onder een afwijkende regeling in de CAO zijn opgenomen, geldt in dat geval de cao

Onderwijs, onderdeel van CNV Connectief, FNV Overheid en UNIENFTO/FvOv anderzijds. g. Cursusjaar: de periode van 1 augustus van een kalenderjaar tot en met 31 juli van het daarop volgende kalenderjaar. h. Dagdeel: een deel van de dag dat wordt gescheiden van een ander deel van de dag door een lunchpauze of een dinerpauze. i Verlofregeling onderwijs. (verzuimformulier onderwijs) indienen bij de teamleider. Deze beoordeelt tot maximaal 10 schooldagen, en waar nodig in overleg met de.

Ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur - Minowc

Bestand type: PDF: Bestand grootte: 256 KB: Datum: 21-11-2017: Download: Groe Verlofregeling Voor de leerlingen van 5 t/m 12 jaar geldt een beperkte verlofregeling. Montessori-onderwijs zoekt voor ieder kind naar de manier waarop het op.

OBS de Wilgenhoe

Vanaf 1 september 2017 worden een aantal verlofstelsels voor het onderwijs geharmoniseerd. De wijzigingen betreffen vooral de stelsels van verlof voor verminderde prestaties (VVP) en afwezigheid voor verminderde prestaties (AVP), en de vervanging van de terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden (TBSPA) Op hoeveel uur ouderschapsverlof heeft een werknemer recht in het primair onderwijs? Een werknemer heeft bij een volledig dienstverband voor elk kind onder de acht jaar recht op maximaal 1040 uur ouderschapsverlof Vacatures Vervanging Flexpool Oproepkrachten Stage LIO-Stage Stage ICT Invalapplicatie Ik wil ook bij Tabijn werken Uitgebreide verlofregeling Onderwijs dicht bij jou Onderwijs dicht bij jou Onze scholen Koersplan 2019-2022 Tabijn kiest voor ICT Passend onderwijs Goed op weg We streven er dus naar ook om eventuele zorg voor uw kind, te combineren met onderwijs op school. Het kan zijn dat uw kind op geen enkele wijze in staat is om onderwijs te volgen. Dan kunt u een beroep doen op vrijstelling van de leerplicht op medische gronden

Op deze pagina vind je alle informatie over de cao in de sector PO (primair onderwijs). Zo vind je hier de cao. Daarin zijn alle afspraken over je rechtspositie en arbeidsvoorwaarden vastgelegd. Op de nieuwspagina vind je het laatste nieuws rondom de cao en eventuele cao-onderhandelingen Het (bijzonder) buitengewoon verlof. Verlof voor huwelijk, huwelijksjubileum, verhuizen en andere zaken belangrijke zaken waarvoor u verlof kunt aanvragen. Mister Money: informatie over hypotheken, lenen, sparen, verzekeren en pensioenen Vakantie- en verlofregeling Er wordt naar gestreefd om de vakanties voor scholen voor voortgezet onderwijs en basisscholen zoveel mogelijk gelijk te laten lopen

Arbeidsvoorwaarden onderwijs De Algemene Onderwijsbon

Instelling De school voor voortgezet onderwijs, met uitzondering van die scholen voor voortgezet onderwijs die onderdeel vormen van een instelling als bedoeld in artikel 1.1.1 onder b van de WEB of de centrale dienst Leraar in opleiding Een laatstejaars student van een lerarenopleiding voortgezet onderwijs bedoeld in artikel 33 lid 9 van d Onderwijs als ontdekkingsreis! Op de Wereldwijzer ontwikkelen kinderen zich in een breed, werelds perspectief. Vanaf groep 1 maken de kinderen kennis met de wereld om hen heen. Op een speelse manier ontdekken en leren de kinderen over de wereld. Kinderen maken kennis met verschillende culturen en leren over wereldreligies Verlofregeling. In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk De richtlijnen zijn terug te lezen in de folder Verlofregeling Bij de les blijven Over ons Wij bieden gedifferentieerd onderwijs vanuit een veilige en inspirerende leeromgeving Er is een aantal redenen om toch extra verlof toe te staan. Dat is als er sprake is van 'gewichtige omstandigheden'. In dit soort situaties kunt u verlof aanvragen bij de directeur van de school

Ben je werkzaam in het primair onderwijs? Dan geldt artikel 8.18, lid 1b van jouw cao. Voor het voortgezet onderwijs betreft het artikel 16.5.2b van de cao-vo. Deelnemers die werkzaam zijn in het MBO, verwijzen wij graag naar artikel 8.5.1b van de eigen cao Cao mbo 2018-2020. Brancheorganisatie MBO Raad en werknemersorganisaties AOb, CNV Onderwijs, FNV Overheid en UNIENFTO/FvOv hebben in september 2018 een onderhandelaarsakkoord over een cao voor de werknemers in het middelbaar beroepsonderwijs gesloten

Verlofregeling Hieronder vindt u informatie over dit onderwerp. Zij dient zich te houden aan de richtlijnen die gesteld zijn door de inspecteur van onderwijs Passend onderwijs: Ondersteuningsplan publieksversie Midden Holland. Publieksversie ondersteuningsplan Passenderwijs. Info ouders algemeen Passend Onderwijs jan. 2014. Info ouders Passend Onderwijs. Ondersteuningsplan van SWV Midden Holland. Ondersteuningsplan van Passenderwijs. Medezeggenschapsstatuut SWV Midden-Holland . Opr-reglement Midden. Verlofregistratie voor iedereen!. Verlofdagen.nl is een gebruiksvriendelijk verlofregistratiesysteem voor het registreren van vakantiedagen, feestdagen, ADV-dagen, overuren, ziekte, leeftijdsgebonden vrije dagen, jubileumdagen etc Zwangerschapsverlof. De periode tot en met de bevalling is het zwangerschapsverlof. Uw werknemer mag kiezen of zij 6 of 4 weken voor de uitgerekende bevallingsdatum met verlof gaat

Overzicht verlofregelingen - cnv

Werken bij Tabijn Vacatures Vervanging Flexpool Oproepkrachten Stage LIO-Stage Stage ICT Invalapplicatie Ik wil ook bij Tabijn werken Uitgebreide verlofregeling Onderwijs dicht bij jou Onze scholen Koersplan 2019-2022 Tabijn kiest voor ICT Passend onderwijs Goed op weg Werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe CAO VO 2018-2019. De leden van de VO-raad en achterbannen van de onderwijsbonden hebben inmiddels hun goedkeuring gegeven aan het bereikte onderhandelaarsakkoord; hiermee is de nieuwe CAO VO met een ingangsdatum van 1 juni 2018 een feit Over een deel van de vakanties besluit de minister van Onderwijs, Cultuur en Van Gasteren u ook bij vragen en problemen over de vakantie- en verlofregeling bijstaan Koffers al gepakt? Klaar om te vertrekken naar warme, exotische oorden of hou je het eerder dicht bij huis? Als je werkt, werkloos of schoolverlater bent, is het raadzaam even je rechten en plichten inzake vakantie te checken Publiek vs. privaat: wat met je vakantie? Heb je recht op vakantie als je overstapt van de publieke naar de private sector en omgekeerd? We vroegen het aan Iris Tolpe, director legal department bij sociaal secretariaat Securex

ontwikkelingslanden of bij een instelling van onderwijs, die door de regering van het ontvangende land in stand wordt gehouden dan wel erkend. Bekostiging van het verlof vindt plaats uit gelden ingelegd in het kader van de levenloopsregeling. Pensioenpremie (het werkgevers- en werknemersdeel) is voor rekening van de werknemer de ouders bezwaar hebben tegen de richting van het onderwijs of omdat het kind onderwijs buiten Nederland volgt (Leerplichtwet, artikel 5 tot en met 10). • Vrijstelling van schoolbezoek ofwel de verlofregeling Verlofregeling. Het komt voor dat ouders vrij vragen voor hun kinderen buiten de vastgestelde schoolvakanties en vrije dagen. In principe mogen wij hier geen toestemming voor geven. Maar er zijn natuurlijk omstandigheden denkbaar die een uitzondering rechtvaardigen. Ouders kunnen daarvoor contact op nemen met de directie landelijke examens in het voortgezet onderwijs. Niet opgenomen in de CAO. Werkgever dient hier zelf beleid op te maken (ziekteverzuimprotocol). Regeling kan aangepast zijn in overleg met centrales. Het verlof geldt voor de echtgenoot, geregistreerde partner of de persoon met wie de persoon ongehuwd samenwoont

Official Publications - sintmaartengov

  1. Verlofregeling. Verlof aanvragen. dan moet de school van iedere afwezigheid melding maken bij het Bureau Leerplicht van de gemeentelijke dienst Onderwijs. In.
  2. Onderwijs; Verlofregeling; Lees voor . Verlofregeling Bijna alle kinderen beleven hun eerste schooldag op vierjarige leeftijd. Een vierjarige kleuter is nog niet.
  3. Ons onderwijs Onze school Het team Academische opleidingsschool Schooltijden Maandsluitingen De Schoolgids Verlofregeling Vakanties en vrije dagen Gymnastiekrooster Aanbod: Muziek ABC! studenten vakanties en vrije dage
  4. Speciaal onderwijs. Organisatie. Onze scholen. Bestuur en toezicht. Medezeggenschap. Verlofregeling Leerplicht Kinderen mogen naar school zodra ze vier jaar zijn.
  5. Passend Onderwijs Leren met een iPad Samenwerkingsverband Scholen op de kaart Organisatie Leerplicht & verlofregeling. Lees voor
  6. Ons Onderwijs. Ouders. Verlofregeling. Schooltijden. Schoolgids. Groepen. Groep A5. Groep A8-B8. Verlofregeling Leerplicht Kinderen mogen naar school zodra ze.

2.6.2. Verlofregeling - Schoolgid

Niet over alle vormen van verlof en redenen voor verlof zijn afspraken gemaakt in de wet. Zo staat er in de wet bijvoorbeeld niets over verlof voor een bezoek aan een arts, het bijwonen van een huwelijk of begrafenis of een verhuizing De Buitenplaats biedt kinderen een waardevolle schooltijd. Ieder kind wordt uitgedaagd op zijn of haar eigen niveau. Brede talentontwikkeling staat bij ons hoog in het vaandel. Thematisch onderwijs sluit hierbij goed aan. Thematisch onderwijs. Vanuit de verschillende thema's worden leeractiviteiten binnen en buiten de school georganiseerd (This hyperlink opens a new window) Over deze website; Persoonsgegevens; Gebruiksvoorwaarden; Copyright © 2019 Belgische Federale Overheidsdienste Het is belangrijk dat de jongere onderwijs volgt en voldoende diploma's haalt, en dit belang staat voorop. Bij uitzonderlijke talenten is het voor de jongere wellicht wenselijker zich op een school voor voortgezet onderwijs in te schrijven die cultuur als speerpunt heeft gekozen Verlofregeling. De gemeente Zaltbommel en Maasdriel en de schooldirecties van de scholen gaan de regels van de leerplicht strikter hanteren. Zij willen hiermee verschillen tussen scholen voorkomen en streven naar (rechts)gelijkheid voor alle ouders en verzorgers. De leerplichtwet garandeert dat uw kinderen recht hebben op onderwijs

Speciaal onderwijs. Organisatie. Onze scholen. Bestuur en toezicht. Medezeggenschap. Verlofregeling Leerplicht Kinderen mogen naar school zodra ze vier jaar zijn. Hieronder treft u een overzicht van de verlofregeling: 1. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen Archipel Onderwijs & Kinderopvang www. Leerplicht & verlofregeling Schooldocumenten Het onderwijs in een zo effectief mogelijk pedagogisch-didactisch klimaat gegeven kan worden; En tot slot: wij zien. Verloven, afwezigheden, werktijdregeling en prikklok. Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid

Gymnasium Novum > Onderwijs

Verlofregeling. Klik hier om het formulier 'verlofregeling' te downloaden. Klik hier om het 'aanvraagformulier verlof' te downloaden. Klik hier om de brochure 'vakantieverlof peelgemeenten' te downloaden Leerplicht & verlofregeling Wij verzorgen onderwijs aan kinderen die om welke reden dan ook zich in het regulier onderwijs niet of onvoldoende kunnen ontwikkelen.. Trends en ontwikkelingen in het onderwijs. Simulatie basisschooladvies Met de interactieve simulatie kunt u zelf ontdekken wat u meeweegt bij de advisering in groep 8 Je vakantiedagen verminderen in verhouding als je: in de loop van het jaar in of uit dienst treedt. arbeidsprestaties verminderen (bijvoorbeeld door opname van verlof voor deeltijdse prestaties, deeltijds zorgkrediet, deeltijds ouderschapsverlof, deeltijds palliatief verlof of deeltijdse medische bijstand) Een goede cao voor het primair onderwijs maakt het mede mogelijk dat leraren, schoolleiders en onderwijsondersteuners hun werk goed kunnen doen en dat leerlingen daardoor goed onderwijs krijgen. In de cao maakt de PO-Raad als werkgeversorganisatie met de werknemersorganisaties afspraken over arbeidsvoorwaarden

Vakantieregeling - Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vormin

  1. Er is een nieuw hoofdstuk opgenomen in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor het primair onderwijs. In het hoofdstuk, geheten 'duurzame inzetbaarheid', staat een nieuwe seniorenregeling. De tekst is gepubliceerd op internet
  2. Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer betaald ouderschapsverlof, studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer
  3. Er bestaan verschillende vormen van verlof voor het federale personeel die je kan vinden in deze rubriek. Raadpleeg ook de tabellen voor een overzicht van alle verloven per statuut

speciaal onderwijs. algemeen groepen vakken ondersteuningsarrangementen voortgezet speciaal onderwijs. algemeen groepen vakken stage leerroutes ondersteuningsarrangementen contact. bereikbaarheid links vacatures & stagiaires ziek en beter melden raakpun Verlofregeling. In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is een uitzondering op deze regel mogelijk Verlofregeling in het onderwijs (aanvraagformulier op school verkrijgbaar) Toelichting vanuit de gemeente Velsen Extra vakantie buiten de schoolvakanties om Verlof. Het is niet toegestaan dat leerplichtige kinderen buiten de schoolvakanties school verzuimen voor een vakantiereis en dergelijke. Voor heel bijzondere gebeurtenissen kan de school verlof verlenen; dit kan echter nooit aansluitend op de vastgestelde zomervakanties

Verzuimprotocol, te laat komen, ziek melden en verlofregeling. Verzuimprotocol Leerplicht. Jongeren tussen de 5 en 18 jaar zijn verplicht om onderwijs te volgen. Verlofregeling Algemeen uitgangspunt is: verlof buiten de schoolvakanties is niet mogelijk, tenzij er sprake is van artikel 13a van de Leerplichtwet 1969, waarin staat aangegeven dat het alleen wegens specifieke aard van het beroep van één van de ouders / verzorgers / voogden slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan Ouderraad Overblijf BSO Verlofregeling en afwezigheid Aanmelden nieuwe leerlingen Protocol Kwalitatief goed onderwijs geven aan alle kinderen die ons zijn. Bij uitzondering krijgt uw kind vrijstelling van leerplicht. Bijvoorbeeld als uw kind om een lichamelijke of psychische reden geen onderwijs kan volgen. vrijstelling leerplicht aanvragen. Bij uitzondering kan er worden afgeweken van het schoolprogramma bij een jongere van 16 of 17 jaar met kwalificatieplicht. Hiervoor gelden een aantal voorwaarden

Hieronder ziet u alle Nederlandse schoolvakanties, voor zover deze nu bekend zijn. Tegenwoordig stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de data voor de zomervakanties, kerstvakantie en meivakantie wettelijk centraal vast The EC is not responsible for the content of this site. Neither the EC nor the project beneficiaries are liable for any use made of the information contained herein or for the content of linked external websites or pages

Na de basisschool gaan leerlingen naar het voortgezet onderwijs: vwo, havo, vmbo (inclusief het leerwegondersteunend onderwijs) en praktijkonderwijs. Ieder jaar kijkt de Inspectie van het Onderwijs of er aanwijzingen zijn dat een school onvoldoende kwaliteit levert De man van de zus van die echtgenoot is naar mijn idee geen zwager. Dat ze er naar toe wil (omdat ze elkaar regelmatig op verjaardagen tegenkomen) is niet zo gek maar het is geen familie Verlofregeling. Sinds 1 augustus 1994 is een nieuwe regeling van kracht die het ouders in maar enkele gevallen mogelijk maakt verlof aan te vragen buiten de schoolvakanties. De directeur van een school kan verlof verlenen voor de maximale duur van 10 schooldagen. Over verzoeken voor langer verlof beslist de leerplichtambtenaar van de woonplaats Over De Driesprong Onze ++ Visie & Missie SALTO Spilcentrum Schoolgids Het onderwijs op De Driesprong Passend Onderwijs. De volledige verlofregeling waarin alle.

Alle kinderen in Nederland tussen de vijf en achttien jaar moeten naar school. Een kind is volledig leerplichtig vanaf de eerste schooldag in de maand nadat het vijf is geworden Werknemers hebben wettelijk recht op diverse vormen van verlof. Dat kan zijn voor het nemen van vakantie, maar ook bij diverse persoonlijke gebeurtenissen Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Verlofregeling Datum instemming Directie 5 december 2016 - aanvulling oktober 201 Hierbij gaat de school uit van de richtlijnen van de Verlofregeling RBL-BNO en de Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Leerplichtige.

Verlofregeling Verlof (vrijstelling van schoolbezoek) Inhoud: In de Leerplichtwet 1969 staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven (Vermoedens van) Ongeoorloofd verzuim geven wij altijd door aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Deventer. Tevens moeten wij ongeoorloofd verzuim invoeren in DUO (DUO is de uitvoeringsorganisatie van de rijksoverheid voor het onderwijs). Hiertoe zijn wij wettelijk verplicht

Verlofregeling Vakantie buiten de schoolvakanties om, is normaal gesproken niet mogelijk. In sommige gevallen kunnen kinderen maximaal tien dagen per jaar extra vrij krijgen om met hun ouders op vakantie te gaan Leerplicht & verlofregeling Stichting Primenius is op 1 januari 2016 ontstaan uit een fusie van de Stichting Fidarda en de Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe..

Verlofregeling (extra) Verlof buiten het vakantierooster wordt uitsluitend verleend als er sprake is van gewichtige omstandigheden waarmee, wordt bedoeld: Omstandigheden die buiten de wil van de ouders of de leerling liggen. (Ook voor onderwijs) Gratis Salarisupdates. Harmonisering verlofregeling Ook is in de cao overeengekomen dat de verlofregeling wordt geharmoniseerd. Een werkgroep. 2 (in inrichtingen van onderwijs) elk van de periodiek terugkerende tijden waarin geen lessen worden gegeven 3 vrije tijd, m.n. vrije tijd die jaarlijks wordt toegekend aan personen in verschillende beroepen of betrekkingen, syn. rusttijd, vgl Het spreekt vanzelf dat het onderwijs aan uw kind gediend is met een geregeld schoolbezoek. De school gaat er dan ook van uit, dat u zich bij het bespreken van vakanties e.d. strikt houdt aan het vakantierooster. Verlof buiten de schoolvakanties is niet mogelijk, tenzij sprake is van: A Buitengewoon verlof wegens vakanti

Populair: